Investeringsaftrek: de fiscale mogelijkheden

Maak slim gebruik van de fiscale mogelijkheden en verlaag de te betalen belastingen.

Investeringsaftrek (bron: de belastingdienst)

Wat is investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een bedrag dat mag worden afgetrokken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. De kans is groot dat u als zelfstandige van deze regelingen kunt profiteren. Er zijn drie soorten investeringsaftrek mogelijk: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek

Wanneer kunt u investeringsaftrek toepassen?

U hebt recht op investeringsaftrek als u in 2011 voor meer dan € 2.200 investeert in bedrijfsmiddelen. U investeert in een bedrijfsmiddel in het jaar waarin u het koopt en dus een betalingsverplichting aangaat. In dat jaar kunt u de investeringsaftrek toepassen. Misschien neemt u een bedrijfsmiddel nog niet in het jaar van de investering in gebruik. Dan moet u soms een deel van de investeringsaftrek doorschuiven naar een later jaar.

Let op!

De investeringsaftrek moet wel worden aangevraagd in het jaar waarin de verplichting is aangegaan, ook als dit in dat jaar nog niet tot aftrek leidt. U kunt dit aangeven in de jaarstukken bij de aangifte.

Geen recht op investeringsaftrek

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen,
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland, en bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten.
  • bedrijfsmiddelen zoals gereedschap die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming.
  • investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u geen recht op investeringsaftrek.
  • als u een besloten vennootschap (bv) hebt: investeringen waarvoor de bv verplichtingen aangaat tegenover personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's) die een nauwe band met uw eigen bv hebben. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek. Ook in de omgekeerde situatie – u bent de zelfstandige en u koopt een bedrijfsmiddel van de bv waarvan u aandeelhouder bent – bestaat in principe geen recht op investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in 2011 een bedrag tussen € 2.200 en € 301.800 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Sinds 2010 komen zeer zuinige personenauto's in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een personenauto is zeer zuinig als de co2-uitstoot niet meer dan 95 gram per kilometer is bij dieselmotoren of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto's. Ook elektrische auto's met een co2-uitstoot van 0 gram per kilometer vallen hieronder. Hoe hoog de investeringsaftrek is, hangt af van uw totale investeringen in een jaar (zie tabel onder).

Energie-investeringsaftrek

Als u in 2011 meer dan € 2.200 investeert in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie, doet u zogenoemde energie-investeringen inclusief de eventuele kosten van een Energie Prestatie Advies. Voor die investeringen kunt u onder bepaalde voorwaarden, eventueel naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek toepassen. De hoofdlijnen van de regeling voor de energie-investeringsaftrek zijn:

  • Het bedrijfsmiddel waarvoor u aftrek vraagt, mag nog niet eerder zijn gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel moet voorkomen op de zogenoemde lijst Energie-investeringen.
  • U moet uw voornemen om te investeren tijdig melden bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige afschrijving van de Belastingdienst in Breda.

De energie-investeringsaftrek is 41,5% van uw energieinvesteringen in 2011. Aan de energie-investeringsaftrek is wel een maximum investeringsbedrag van € 116.000.000 verbonden. Op www.agentschapnl.nl vindt u meer informatie over de energieinvesteringsaftrek.

Milieu-investeringsaftrek

U komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als u in 2011 meer dan € 2.200 in bedrijfsmiddelen hebt geïnvesteerd die voorkomen op de mia-Milieulijst. Dit zijn bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een schoner milieu. U mag dan 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst. U moet de investering wel tijdig melden bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige afschrijving van de Belastingdienst in Breda. Sommige kosten van een milieuadvies kunt u ook tot de investeringskosten van die milieu-investering rekenen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij uw aangifte. Bel voor meer informatie over deze regeling de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Hier kunt u ook het meldingsformulier aanvragen. Op www.agentschapnl.nl vindt u meer informatie over de milieu-investeringsaftrek. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieuinvesteringsaftrek tegelijk krijgen.