Disclaimer Firmfocus Website en Tools

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.firmfocus.biz en alle andere domein extensies van Firmfocus Business Solutions.Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en tools te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Firmfocus-website

De informatie en applicaties op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hulptools. Er kunnen geen rechten aan de informatie en/of producten op deze website worden ontleend. Hoewel de Firmfocus en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de aangeboden applicaties en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en producten. Firmfocus en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Firmfocus en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en tools en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Firmfocus aanvaard geen aansprakelijk ten aanzien van schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de website of gedownloade producten. Indien u niet tevreden bent met aangekochte producten, geldt een niet goed, geld terug garantie. U krijgt dan het betaalde bedrag volledig terug.

Informatie en producten van derden

Wanneer de Firmfocus en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De Firmfocus en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie en tools op dergelijke websites is door de Firmfocus en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie en tools gebruiken

Firmfocus en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en tools(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo. Het is niet toegestaan informatie en tools op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Firmfocus en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie en tools op deze website wel opslaan, afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Firmfocus en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en tools, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie en tools, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.