Disclaimer Firmfocus Website

Belangrijke voorwaarden t.a.v. gebruik van deze website en producten

Algemene Voorwaarden en Disclaimer Firmfocus Website en Tools

Onderstaande algemene voorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de website www.firmfocus.biz en alle andere domein extensies van Firmfocus voor zowel leden (abonnees), niet-leden en afnemers van tools.

Definities

 • Diensten: Alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die Firmfocus aanbiedt die al dan niet onderdeel uitmaken van een lidmaatschap, zoals onder meer doch niet beperkt tot de website van Firmfocus inclusief de mobiele versies daarvan en de eventueel daarin vervatte webwinkels, alle digitale applicaties (download en interactieve webtools), digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, alsmede alle lidmaatschappen die Firmfocus aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen, of waar zij een lidmaatschap op hebben. Bepaalde diensten zijn alleen toegankelijk voor hen die een lidmaatschap gesloten hebben.
 • Lid: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Firmfocus een overeenkomst sluit ter gebruik van de diensten.
 • Bezoeker: Elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten, ongeacht of deze lid is.

Door met of zonder lidmaatschap deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en tools te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Door het aangaan van een lidmaatschap en/of de diensten te gebruiken verklaart het lid zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Disclaimer. Eventuele eigen algemene voorwaarden van leden en bezoekers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de lidmaatschappen, het gebruik van de dienst en de verhouding tussen Firmfocus en leden en bezoekers. 

Disclaimer gebruik van de Firmfocus website en andere producten

 1. De informatie en tools op deze website en alle virtuele producten zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en ondersteuning bij het ondernemen. Er kunnen geen rechten aan de informatie en tools op deze website worden ontleend.
 2. Firmfocus en de houder van deze website nemen zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en virtuele producten en maken daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Echter, zij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en tools. Firmfocus en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website en virtuele producten foutloos of ononderbroken zullen functioneren.
 3. Firmfocus en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en tools en het (ongestoord) gebruik van deze website en virtuele producten uitdrukkelijk van de hand.
 4. Wanneer Firmfocus en de houder van deze website tools links naar websites van derden weergeven of tools van derden ter download aanbieden, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen tenzij expliciet aangegeven. Firmfocus en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie en tools op dergelijke websites is door Firmfocus en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website, andere virtuele producten en diensten rusten rechten van intellectuele eigendom. Door het aangaan van een lidmaatschap of het gebruik van de diensten verkrijgt lid en bezoeker op geen enkele wijze enig dergelijk recht. Bezoekers en leden garanderen Firmfocus dat zij geen intellectuele eigendomsrechten van Firmfocus zullen schenden.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Firmfocus niet toegestaan om (delen van) de informatie of andere producten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan: printen, kopiëren, scannen, of op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit lenen, te sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voor dragen, te embedden of framen (op welke wijze dan ook), of uit (delen van) de de informatie of andere producten met behulp van geautomatiseerde middelen  (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend: crawlen, spideren, phishen en/of hacken) systematisch informatie te vergaren. Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van Firmfocus door media met een nieuwsfunctie zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet behoudt Firmfocus zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Firmfocus.

Het is uitdrukkelijk wel toegestaan om de tools op te slaan, informatie af te drukken en/of te downloaden voor eigen gebruik. Daarnaast is het voor leden met een business lidmaatschap toegestaan de diensten te gebruiken ter ondersteuning van eigen klanten, voor zover de informatie en tools niet beschikbaar worden gesteld voor direct gebruik door derden. Dus ook hier geldt dat verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan: printen, kopiëren, scannen, of op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit lenen, te sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen niet is toegestaan.

Beleggen en investeren

Firmfocus wijst bezoekers er op dat beleggen vermogensrisico’s met zich mee brengt. Firmfocus is geen makelaar/handelaar of geregistreerde beleggingsadviseur volgens de Nederlandse wetgeving en evenmin volgens de wet op beursverrichtingen van de Verenigde Staten, noch van enig ander rechtsgebied, en geeft geen adviezen over de investering in, de aan- of verkoop van aandelen, effecten, grondstoffen, valuta of andere financiële producten of diensten. Niets van de in de gepubliceerde redactionele inhoud geldt als een aanbieding of aanprijzing voor het aan- of verkopen van effecten, beleggingsadviezen, noch worden vermelde producten of diensten door Firmfocus onderschreven of aanbevolen. 

Aansprakelijkheid

 1. Firmfocus streeft ernaar dat de informatie in op de website en in de tools actueel, volledig en feitelijk juist is. Leden en bezoekers accepteren echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. Firmfocus is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door bezoekers of leden wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Firmfocus. Elk gebruik door bezoekers en leden van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van de bezoekers en leden.
 2. Firmfocus is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met Firmfocus zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. Firmfocus kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door bezoekers en leden is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook.
 3. Firmfocus is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via Firmfocus worden aangeboden.
 4. Firmfocus is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen op de website of in tools en afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties en overige (commerciële) uitingen.

Bijkomende Voorwaarden en Fair Use

 1. Voor het gebruik van de diensten kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn. Bezoekers en leden dienen zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.
 2. Firmfocus verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de diensten, noch enige andere garantie die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden en Disclaimer is opgenomen.
 3. Firmfocus zal de diensten met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan apparatuur of programmatuur van bezoekers en leden. Firmfocus is voor dergelijke schade niet aansprakelijk.
 4. Bezoekers en leden dienen zich te onthouden van elk gebruik van de diensten indien dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Firmfocus of andere gebruikers van de dienst. In het bijzonder zullen bezoekers en leden de diensten niet gebruiken op een manier die de diensten en alle daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen, of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de diensten op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.
 5. Firmfocus behoudt zich het recht voor om de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken en diensten toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.
 6. Firmfocus is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot de dienst, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van de diensten.
 7. Firmfocus is gerechtigd om de bezoekers en leden met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot diensten te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bezoeker en/of lid de dienst gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 1. Firmfocus zal persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. Abonnee verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord. 
 2. De gebruiker stemt ermee in dat alle gegevens die worden verwerkt via de Firmfocus website en virtuele producten op geen enkele wijze met derden mogen worden gedeeld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Firmfocus.

Producten en prijzen

 1. De prijzen voor lidmaatschappen, diensten en andere producten aangeboden door Firmfocus zijn vermeld op onze website. Firmfocus behoudt zich het recht voor om deze prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen in prijzen zullen onmiddellijk van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd. Prijswijzigingen zijn van toepassing bij de aanschaf van producten en bij verlengingen.
 2. Eventuele speciale aanbiedingen of promoties zijn geldig voor de duur zoals aangegeven bij de aanbieding, en kunnen onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden. Firmfocus behoudt zich het recht voor om promoties op elk moment te beëindigen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Firmfocus hanteert een transparant beleid met betrekking tot de prijsstelling van onze diensten, lidmaatschappen en producten. Wij voeren geen stilzwijgende of automatische verlengingen uit van vooruitbetaalde lidmaatschappen. Dit betekent dat alle leden actief hun lidmaatschap dienen te verlengen aan het einde van elke termijn.
 4. Bij het afsluiten van een lidmaatschap of het aanschaffen van een product zijn de op dat moment geldende prijzen van toepassing. Bij lidmaatschap is er altijd sprake van betaling vooraf over de afgenomen periode. Wanneer Firmfocus de prijzen voor lidmaatschappen of producten wijzigt, zijn deze nieuwe prijzen alleen van toepassing op nieuwe lidmaatschappen of bij de verlenging van bestaande lidmaatschappen. Voor leden die besluiten hun lidmaatschap te verlengen, gelden de nieuwe prijzen op het moment van verlenging. Als u besluit niet te verlengen, wordt uw lidmaatschap of toegang tot bepaalde diensten na afloop van de huidige termijn beëindigd, zonder verdere verplichtingen of kosten.

Wijzigingen

Firmfocus en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden producten, informatie en tools, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden en disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie en tools, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang