Disclaimer Firmfocus Website

Belangrijke informatie ten aanzien van het gebruik van deze website.

Voorwaarden en Disclaimer Firmfocus Website en Tools

Onderstaande voorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op deze website www.firmfocus.biz en alle andere domein extensies van Firmfocus Business Solutions voor zowel leden, niet-leden als afnemers van tools. Door met of zonder lidmaatschap deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en tools te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Firmfocus website en producten

  1. De informatie en tools op deze website en alle virtuele producten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en ondersteuning. Er kunnen geen rechten aan de informatie en tools worden ontleend.
  2. Firmfocus en de houder van deze website nemen zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en virtuele producten en maken daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Echter, zij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en tools. Firmfocus en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website en virtuele producten foutloos of ononderbroken zullen functioneren.
  3. Firmfocus en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en tools en het (ongestoord) gebruik van deze website en virtuele producten uitdrukkelijk van de hand.
  4. Het gebruik van informatie en tools van derden, producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website of in de virtuele producten, is op eigen risico. Firmfocus en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites, producten of diensten.

Informatie en tools van derden, producten en diensten

Wanneer Firmfocus en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen tenzij expliciet aangegeven. Firmfocus en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie en tools op dergelijke websites is door Firmfocus en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

  1. Firmfocus en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website en virtuele producten aangeboden informatie en tools, inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo's.
  2. Het is niet toegestaan om data, informatie en tools op deze website en virtuele producten te kopiëren, te downloaden, te delen, te verspreiden of te verveelvoudigen met derden, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Firmfocus en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
  3. U mag de tools wel opslaan, afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

  1. De gebruiker stemt ermee in dat alle gegevens die worden verwerkt via de Firmfocus-website en virtuele producten strikt vertrouwelijk zijn en op geen enkele wijze met derden mogen worden gedeeld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Firmfocus.
  2. Het is de gebruiker toegestaan om op basis van de resultaten en output van de virtuele producten advies te geven aan zijn/haar eigen klanten. Echter, de onderliggende gegevens mogen op geen enkele wijze worden doorgezet naar derden, tenzij expliciet toegestaan door Firmfocus.

Wijzigingen

Firmfocus en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en tools, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie en tools, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

  

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang