Brancheinformatie en cijfers industrie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

78.790 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
28.30% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.74% WINST (% OMZET)
2017
38.100 VACATURES
Sector: Industrie
KW2 - 2022

Branchecijfers industrie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche industrie (SBI code: C). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten industrie

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak industrie. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche industrie zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.7%), Personeel (14.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.6%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor industrie 1.34% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor industrie.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat industrie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche industrie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.98% procentpunt naar 6.74%. Hierbij wordt in de branche industrie gemiddeld een bruto marge van 40.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.8% naar 6.7%.

Kosten naar soort industrie
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.99%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.01%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 59.67%
Bruto marge 40.33%
  - Bruto Loon   9.17%
  - Premie & Pensioen   2.24%
  - Andere Sociale lasten   0.11%
  - Overig   + 2.47%
Personeelkosten Totaal 13.99%
Verkoopkosten 1.48%
Huisvestingskosten 1.15%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.59%
Kosten energieverbruik 1.48%
Kosten vervoermiddelen 0.44%
Communicatiekosten 0.13%
Afschrijvingen 2.40%
Kosten van overige diensten 2.38%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 8.57%
Bedrijfsresultaat 6.74%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers industrie en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data industrie en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat industrie

Trend aantal bedrijven industrie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven industrie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 28.635 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 78.790.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche industrie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 111.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 11.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.6% hoger.

Trend omzet industrie (indexcijfers)

Menu   Informatie Premium toegang   Zoek bedrijfstak en cijfers   Vragen? Gebruik het contactformulier.   Direct contact? App ons!   Brancheportal industrie   Downloads voor ledenBranches onder industrievervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarendrukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparatenAndere Sectorenlandbouw, bosbouw en visserijwinning van delfstoffenindustrieproductie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde luchtwinning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringbouwnijverheidgroot- en detailhandel; reparatie van auto’svervoer en opslaghorecainformatie en communicatiefinanciële instellingen verhuur van en handel in onroerend goedadvisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverleningverhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverleningopenbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringenonderwijsgezondheids- en welzijnszorg cultuur, sport en recreatieoverige dienstverleninghuishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikextraterritoriale organisaties en lichamen