Kengetallen branche winning van delfstoffen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 15.39% in 2014 naar 15.19% in 2015

Trend winst en kosten winning van delfstoffen

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak winning van delfstoffen . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winning van delfstoffen . Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 15.39% in 2014 naar 15.19% in 2015.Laatst beschikbare cijfers

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast winning van delfstoffen bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winning van delfstoffen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (56.6%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (13.0%) en daarna 'Afschrijvingen' (5.8%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 15.19% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 43.43%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 56.57%
Bruto Marge 43.43%
Personeel 5.23%
Verkoopkosten 0.12%
Huisvestingskosten 0.32%
Kosten apparatuur en inventaris 1.97%
Kosten energieverbruik 0.43%
Kosten vervoermiddelen 0.43%
Communicatiekosten 0.05%
Afschrijvingen 5.80%
Kosten van overige diensten 0.87%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 13.02%
Bedrijfsresultaat 15.19%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winning van delfstoffen . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winning van delfstoffen
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.