Onderneming Optimaliseren

MKB kan voorsprong behalen met een expliciete strategie.

Strategie in het MKB

Impliciete strategie

Ondernemers werken zeker in het begin vaak op basis van spontane niet expliciete strategieën. Er is sprake van een goed idee en inzicht in de markt of een product van waaruit gewerkt wordt. In een dynamische markt is het echter van groot belang op een gestructureerde manier na te denken over de ontwikkeling van de onderneming door het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie. De strategie betreft de gehele organisatie en is veel meer dan een marketing onderwerp.

Ontwikkelen Expliciete Strategische analyse

Een onderneming succesvol maken betekent naast een goed idee/product, een goede strategie, een consequente aanpak en hard werken. Naarmate het idee beter is, zal het proces gemakkelijker verlopen. Toch zal een goed idee vaak snel leiden tot nieuwe concurrentie en is het verstandig om hierop voorbereid te zijn en het toetreders lastig te maken. De ontwikkeling van een expliciete ondernemingsstrategie betekent een diepgaande externe en interne analyse en een synthese.

Externe Strategische analyse

Bij de extern analyse gaat het om een analyse van afnemers, concurrentie, potentiële toetreders, substituut producten en leveranciers. Daarnaast worden de omgevingsinvloeden op economisch, technologisch, politiek, demografisch, ecologisch en sociaal cultureel gebied uiteengezet. Dit lijkt een theoretisch benadering maar blijkt in de praktijk al veel kansen en bedreigingen in kaart brengen.

Interne Strategische Analyse

Bij de interne analyse gaat het om een analyse van de huidige organisatie. Het betreft zaken als kerncompetenties, functies, opbouw van de value chain (hoe wordt in de onderneming waarde gecreëerd), financiën, personeel, etc... Dit blijkt in de praktijk lastiger dan het in eerste instantie lijkt. Belangrijk

is onderscheid te maken tussen de huidige situatie en ontwikkelingen. De gewenste situatie hoeft in deze stap nog niet te worden bepaald. Dit kan pas goed worden gedaan nadat de externe en interne bevindingen tegen elkaar worden afgezet.

Confrontatie Externe & Interne Strategische Analyse

Uiteindelijk volgt een confrontatie tussen de bevindingen van de externe en interne analyse. Hiervoor kan een zogenaamde SWOT analyse worden gebruikt. Bij een SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threaths) analyse worden de interne sterktes en zwaktes afgezet tegen de kansen en bedreigingen die uit de externe analyse naar voren zijn gekomen. De SWOT analyse geeft de eerste contouren van de strategie weer. Naast de SWOT zijn er ook diverse andere modellen beschikbaar. De SWOT analyse wordt door de praktische toepasbaarheid veel gebruikt.

Organisatie

Nadat de strategie bepaald is, moet deze in de onderneming worden ingebed. In de praktijk gaat het hier vaak mis, waardoor de strategie alleen op papier bestaat. De implementatie vereist hard werken en is essentieel voor het slagen van de aanpak. Het gaat erom dat de organisatie zo wordt ingericht dat alle medewerkers, bedrijfsprocessen en afdelingen dezelfde kant uit roeien.

Soms zijn aanpassingen aan de organisatie nodig. Afdelingen en processen kunnen anders worden ingericht om beter aan te sluiten bij de gekozen strategisch uitgangspunten. Indien blijkt dat de strategie ertoe leidt dat processen door steeds meer afdelingen lopen, wordt soms gekozen tot aanpassingen op afdelingsniveau. Ter illustratie kan een marketing en sales afdeling worden gecombineerd tot een afdeling "marketing & sales" om ervoor te zorgen dat er beter wordt samengewerkt tussen deze disciplines indien blijkt dat deze informatie slecht delen. De opbouw van de organisatie en de bedrijfsprocessen zijn zo het resultaat van de ontwikkelde visie.

In onderstaand schema is de samenhang van de strategische analyse met de organisatie weergegeven:

voorbeeld-strategie

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw SWOT analyse online of met onze Excel SWOT tool


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang