Stappen strategievorming het strategisch proces

Met een doordachte strategie gaat alles veel makkelijker. Een eenvoudig stappenplan...

Strategie voor uw bedrijf bepalen

De manier waarop de strategie wordt bepaald en geimplementeerd, bepaalt in hoge mate de kwaliteit en het nut van de strategie. Er zijn veel valkuilen voor strategievorming te bedenken, maar uit de jarenlange ervaring van bekende strategisch adviesbureaus en ondernemingen kunnen onderstaande lessen in elk geval getrokken worden.

5 belangrijke leerpunten uit de praktijk van strategievorming

 1. Het gaat om het ontdekken van nieuwe zaken in plaats van puur terugblikken en plannen.
 2. Strategie is een leerproces voor de hele onderneming en niet alleen voor de leiding.
 3. Denk "out-of-the-box". Wees open en maak er geen afgeleide van het budgetproces van.
 4. Analyseer zowel extern als intern en zorg voor confrontatie waarbij geen van beide overheerst.
 5. Sta open voor bedrijfsontwikkeling in plaats van alleen de positionering van het bedrijf.

Strategie bepalen in 5 stappen

Bij strategie bepaling worden onderstaande stappen impliciet of expliciet doorlopen. Het verdient de aanbeveling deze stappen zoveel mogelijk te volgen.

Aanbevolen stappen

 1. Bepalen van het proces: manier waarop u de strategie wilt bepalen en verkenning visie en missie.
 2. Externe analyse: Analyse van markt en de omgeving.
 3. Interne analyse: Analyse van de organisatie zelf.
 4. Confrontatie van de externe en interne analyse.
 5. Beoordelen strategische alternatieven, keuze en afstemming functionele strategieën en de implementatie

Bovenstaande stappen zijn op afzonderlijke pagina's uitgewerkt zodat deze u deze kunt volgen bij het vormen van de ondernemingsstrategie.

Praktijk:

In de praktijk worden in het MKB onderstaande stappen bij de strategievorming vaak gevolgd:

 • Bepalen van missie en visie (zogenaamde 'mission statement'). Waaraan dankt de onderneming zijn bestaansrecht; wat is de fundamentele doelstelling van het bedrijf (missie)? En hoe zou de missie zich moeten ontwikkelen. Dit is de leidraad voor alle beslissingen binnen de onderneming.
 • SWOT (strengths-weaknesses-opportunities-threaths)-analyse; sterktes en zwaktes van de onderneming worden afgezet tegen kansen en bedreigingen van buiten de onderneming
 • Bepalen van de bedrijfstrategie. Hoe gaat de onderneming concurreren, welke producten zullen worden aangeboden en hoe positioneert de onderneming zich.
 • Afstemmen functionele strategieën (bijvoorbeeld marketing, financiële zaken, personeel en ICT) op de bedrijfsstrategie.
 • Implementatie strategie. Afstemmen planningen op lagere niveaus en kortere termijn op de ondernemingsstrategie.

Stap 1 van de aanbevolen weg wordt vaak te vluchtig doorlopen. Het is zeer belangrijk om goed na te denken hoe de strategie bepaald zal worden. Dit kan ook de verdere stappen vergemakkelijken. Daarnaast is de SWOT analyse een gemakkelijk toepasbare methode om de interne en externe analyse samen te brengen, maar er zijn diverse alternatieven. Ook wordt de laatste stap: evaluatie en meten voortgang in de praktijk onvoldoende toegepast.

Uiteraard is strategische planning een terugkerend proces om continu in te spelen op de dynamische omgeving en snel veranderende markt. Dit zorgt ervoor dat u focus houdt en de concurrentie voor blijft.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw SWOT analyse online of met onze Excel SWOT tool


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang