Stappen strategievorming (Stap 1)

Voordat te beginnen met strategievorming is het belangrijk de aanpak te bepalen.

Bepalen van de wijze van strategie vorming

In de aanbevolen stappen bij strategievorming, is de eerste stap "het bepalen van het proces om tot een strategie te komen". Het is belangrijk eerst te bepalen hoe u de strategie tot stand moet komen. Welke stappen wilt u doorlopen, welke analytische modellen gaat u gebruiken, wie betrekt u bij de strategievorming en wat is het kader waarin gedacht moet worden (een eerste omschrijving van visie en motto).

Deze eerste stap van strategievorming praktisch van aard. Er wordt bepaald welke stappen doorlopen moeten worden. Deze stap heeft grote impact op de uiteindelijke strategie. Er wordt namelijk bepaald wat de scope van de onderneming is, doordat een eerste missie en visie worden beschreven. Daarnaast wordt besloten wat de vrijheid is om het bestaande business model aan te passen. Is er sprake van volledige vrijheid of dient de huidige strategie te worden aangepast? Met andere woorden wat is het strategisch speelveld?

Achteenvolgens worden in deze stap de eerste missie & visie bepaald, processtappen bepaald, analytische tools gekozen en de communicatie naar betrokken medewerkers opgesteld.

Missie en visie worden in het online tool ondernemingsplanning als eerste behandeld in de basis van uw plan.

Verkenning missie & visie

Bij het bepalen van de eerste missie en visie wordt in grote mate het speelveld voor de strategie bepaald. De missie is daarbij gericht op het doel van de organisatie. Waaraan ontleent de organisatie zijn bestaansrecht. De visie is een blik op de toekomst (lange termijn) en hoe de onderneming er dan zal uitzien. Hoe zal de onderneming er op lange termijn uit moeten zien en binnen welke kaders wordt de organisatie ontwikkeld. Let op het gaat hier nog om de missie- en visiebepaling in grote lijnen. Het betreft een omschrijving van de huidige ontwikkelingen en de verwachtingen voor de toekomst voor wat betreft de maatschappij en bedrijfstak en bovenal de gewenste positie van de onderneming hierin. Dit resulteert in een eerste visie en missie voor de onderneming waarmee het strategisch venster is bepaald.

Processtappen strategie

Bij de vaststelling van de processtappen kan in principe worden uitgegaan van de aanbevolen stappen voor strategievorming. Afhankelijk van uw organisatie (grootte, aantal medewerkers, markt, etc.) en persoonlijke voorkeuren kan hier natuurlijk van worden afgeweken. Wel verdient het de aanbeveling deze stappen in grote lijnen te volgen. Naast de stappen dient ook een tijdsplanning te worden gemaakt. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om alle stappen te doorlopen zonder dat zoveel tijd genomen wordt dat de aandacht verslapt.

Analytische tools voor strategie bepaling

Er bestaan veel verschillende tools en modellen om de verschillende stappen te doorlopen. Afhankelijk van de organisatie en persoonlijke voorkeuren kan gekozen worden uit een enorm grote hoeveelheid methodes, tools en modellen. Op de website worden een aantal veelgebruikte modellen besproken. Het is handig om vooraf de tools voor elke stap te bepalen.

Communicatie van de strategie

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kan het nuttig zijn om de activiteiten van de strategievorming aan de organisatie te communiceren. Niet alleen aan de directie, maar aan alle medewerkers waarvan u input verwacht. Strategievorming is geen "elitair" proces voor het management maar dient juist organisatiebreed gedragen te worden.

Strategie Tips

  • Probeer zo veel mogelijk de vrijheid bij de strategievorming te houden zonder scope te verliezen. Dus zorg voor een kader, maar laat hierin wel voldoende keuzevrijheid over om de strategiebepaling zinvol te houden. Als al van tevoren vaststaat wat de komende jaren gedaan zal worden, heeft strategievorming minder zin.
  • Betrek derden bij het maken van de strategie. Zij hebben vaak een verhelderende blik en kunnen momentum geven aan het proces.
  • Deze eerste stap is belangrijk om momentum in het proces te houden en focus te geven aan de betrokkenen. Het geeft houvast en is daarom zeer belangrijk. Gedurende het proces kunnen natuurlijk altijd nog wijzigingen gemaakt worden.

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van ons online bedrijfsplan en maak werk van uw strategie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang