Subsidies en regelingen MKB

De kosten van het uitzoeken zijn snel terugverdiend met de vele subsidies en regelingen voor het MKB.

Subsidies en regelingen voor het MKB

Als (startend) ondernemer bestaan er talrijke mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Deze subsidies zijn veelal bedoeld om ondernemerschap, innovatie en de laatste tijd ook steeds meer het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stiumuleren. Probleem van de subsidieregelingen is echter dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Zo worden subsidies verstrekt door de Nederlandse overheden (Rijk, Provincie en gemeentes), Europa en zelfs vanuit particuliere initiatieven. Daarnaast zijn er vele vormen van financiële stimulatie.

Het is dus belangrijk dat ondernemers zich goed informeren over de mogelijkheden. Er zijn speciale adviesbureaus op het gebied van subsidieregelingen maar ook op internet is veel informatie te vinden. En in sommige gevallen kan zelf via het internet een aanvraag worden ingediend. Hieronder zijn een aantal veel gebruikte vormen van financiële stimulatie weergegeven.

Investeringsaftrek (3 vormen)

De kleinschaligeheids investeringsaftrek betreft een fiscale regeling waabij investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de winst. Elk jaar wordt de hoogte aangepast. De ondergrens voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ligt in 2011 op EUR 2.200 en de bovengrens op EUR 301.800. Lees verder...

Microfinanciering

Microfinanciering is een regeling die door de Stichting Mircokrediet Nederland wordt georganiseerd. Het betreft hier kredietverlening tot maximaal EUR 35.000 in combinatie met begeleiding bij het ondernemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website eigen baas. Of download hier de brochure van EZ.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Indien bij de bank financiering wordt aangevraagd zonder voldoende onderpand, kan de bank een borgstelling krijgen bij de overheid. Zoals bij alle regelingen zijn er voorwaarden waaronder: goede vooruituitzichten voor het bedrijf, minimale borgstelling door de ondernemer zelf en niet meer dan 250 werknemers. De aanvraag verloopt via de bank.

Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Deze regeling komt er in het kort op neer dat het inkomen van de ondernemer kan worden aangevuld tot het bijstandsniveau. Voor bijstandsgerechtigden die een bedrijf willen starten zijn er aanvullende mogelijkheden. De aanvraag verloopt via de gemeente waar de ondernemer woont.

Leningen aan startende ondernemers, durfkapitaal

Deze regeling is bedoeld om het startende ondernemers makkelijker te maken particuliere financiering te verkrijgen. Deze geldverstrekkers krijgen door de financiering namelijk extra fiscale aftrekposten. Voor de lening geldt een vrijstelling vermogensrendementsheffing (box 3). Daarnaast geldt een heffingskorting in box 1 ter hoogte van 1% van de vrijstelling die in box 3. Helaas wordt deze regeling elk jaar versoberd. In 2014 komt de heffingskorting in box 1 geheel te vervallen.

Indien de ondernemer de lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, kan de geldverstrekker het verlies als persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting in mindering brengen. Uiteraard zijn hier ook voorwaarden aan verbonden.

Zelfstandigenaftrek Tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA)

Ondernemers mogen investeringen uit 2011 willekeurig afschrijven. Het eerste jaar mag maximaal 50% worden afgeschreven. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de restwaarde. Dit is een tijdelijke maatregel om investeringen te stimuleren in verband met de economische crisis.

Een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Het is mogelijk geheel of gedeeltelijk met behoud van WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Download hier de de brochure.

Ondernemersaftrek

Ondernemers die ook door de belastingdienst als ondernemer worden beschouwd (urencriterium, etc.), kunnen aanspraak maken op ondernemersaftrek. Deze wordt in mindering gebracht op de winst uit onderneming. De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende onderdelen:

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van de winst en wordt lager naarmate de winst hoger is. In onderstaande tabel van de belastingdienst kunt u de hoogte van de aftrek terugvinden.

Startersaftrek

Startende ondernemers hebben de eerste drie jaar recht op aanvullende fiscale voordelen. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2011 bedraagt deze € 2.123.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Indien u activiteiten ontplooit op technisch-wetenschappelijk gebied of zich bezig houdt met ontwikkelingswerk, bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid dat u in aanmerking kunt komen voor een lagere afdracht loonheffing voor uw werknemers. Zelfstandigen zonder personeel kunnen een vaste aftrek krijgen (EUR 12.104). Lees meer op het informatieblad WBSO 2011.

Meewerkaftrek

Als de partner onbetaald werkzaam is in de onderneming kan onder bepaalde voorwaarden een bedrag van de winst worden afgetrokken. Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de winst en het aantal gewerkte uren.

Stakingsaftrek

Bij staking van de onderneming kan aanspraak gemaakt worden op een aftrekpost ter hoogte van maximaal € 3.630 (in 2011).

MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers ongeacht of zij voldoen aan het urencriterium. Hierdoor is 12% van de winst onbelast. Het betreft de winst na ondernemersaftrek.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Als jaarlid heeft u tegen een laag tarief toegang tot de premium diensten en informatie.

  Meer informatie